1. Administratorem twoich danych jest Paweł Bliźniuk, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Kontakt z nim jest możliwy pod emailem pawel.blizniuk@sejm.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarza w celu przyjęcia twoich opinii, postulatów, wniosków oraz odpowiedzi na nie lub w celu wykonywania obowiązków i praw poselskich np. prawa interwencji poselskiej lub w celu kontaktu z wyborcami,
3. Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych jest:
a) art. 6 ust 1 lit a) RODO – twoja zgoda na otrzymywanie newslettera i informacji 
b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO – na podstawie przepisów prawa art. 20, art. 21 ust 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w celu przyjmowania  opinii, postulatów, wniosków wyborców oraz ich organizacji oraz w celu wykonywania obowiązków i praw poselskich
c) art. 6 ust 1 f) – uzasadniony interes polegający np. na informowaniu wyborców o ważnych sprawach, wysyłaniu życzeń świątecznych i informowaniu o bieżącej działalności posła.
4. Będę przetwarzać następujące twoje dane: imię, nazwisko, nr. telefonu, adres email, adres, przez okres wykonywania mandatu posła przez Administratora, a następnie usunę bezzwłocznie twoje dane chyba że wyrazisz zgodę na ich dalsze przetwarzanie,
5. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
6. Twoje dane mogą być ujawnione:
a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa
7. Posiadasz prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
b) przeniesienia danych do innego administratora,
c) do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, co może skutkować wstrzymaniem procedury rozpatrywania skargi/wniosku,
d) sprzeciwu
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO.
8. Administrator nie zamierza przekazywać twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.